Utdrag ur Jordabalken 12 ka.p 20§.

 

Har avtal ej träffats om tiden för betalning av hyra som skall utgå i pengar, skall hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

 

 

Hyran sätts in på Bankgiro 5201-3497.

 

Om betalning av hyran ej erhållits inom 5 dagar efter kalendersmånads början, kommer vi att på nästkommande månad lägga på 160:- i förseningsavgift, (detta gäller om man ej avtalat något annat). Justeras ej hyran går ärendet vidare till Kronofogden

 

 

YPR Forsbrogatan 5 662 30 Åmål Telefon 0705 513 494 www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se