Hyresinbetalning

Utdrag ur Jordabalken 12 ka.p 20§.


Har avtal ej träffats om tiden för betalning av hyra som skall utgå i pengar, skall hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.Hyran sätts in på Bankgiro 5201-3497.


Om betalning av hyran ej erhållits inom 5 dagar efter kalendersmånads början, kommer vi att på nästkommande månad lägga på 160:- i förseningsavgift, (detta gäller om man ej avtalat något annat). Justeras ej hyran går ärendet vidare till KronofogdenYPR Forsbrogatan 5   662 30 Åmål   Telefon 0705 513 494   www.ypr.se E-mail. peter@ypr.se